kpb

XXY tylko w Kinie Pod Baranami!

Od tygodnia tylko na ekranach Kina Pod Baranami mo?na ogl?da? znakomity argenty?ski film XXY, poruszaj?ce studium m?odzie?czego l?ku.

Kino Pod Baranami jest jedynym kinem w Krakowie wy?wietlaj?cym debiutancki film Lucíi Puenzo.

Seansie codzienne o godz. 15.45 i 21.00, a w pi?tek i w sobot? tak?e o godz. 22.40. Zapraszamy!


XXY | XXY
re?. Lucía Puenzo, Argentyna/Francja/Hiszpania 2007, 91'


MFF Cannes 2007
Wielka Nagroda Tygodnia Krytyki

MFF Edynburg 2007
nagroda dla najlepszego nowego re?ysera

MFF Ateny 2007
Z?ota Atena

argenty?ski kandydat do OskaraZnakomity film Lucíi Puenzo podejmuj?cy trudny temat hemafrodytyzmu.

Alex ma lat 15 i w wyniku anormalnego zespo?u chromosomów jest zarówno ch?opcem, jak i dziewczyn?. Widzowie obserwuj? jej/jego pierwsze seksualne do?wiadczenie oraz pierwsze powa?ne problemy, które b?d? mia?y wp?yw na ?ycie jej/jego samej/ego, jak i jej/ego rodziny, która b?dzie musia?a poradzi? sobie z jej/jego przypad?o?ci?.

Trudny temat w filmie potraktowany jest bardzo subtelnie. Re?yserka nie os?dza postaw bohaterów, chocia? wyra?nie daje do zrozumienia, ?e chcia?aby, by ludzie mieli wolno?? wyboru w tolerancyjnym i pe?nym zrozumienia ?rodowisku.

XXY w argenty?skich kinach okaza? si? sukcesem, gromadz?c przed ekranami ponad 200 tysi?cy widzów i zdobywaj?c uznanie krytyków.

Re?yserka powiedzia?a o swoim filmie: Wi?kszo?? ludzi nie zdaje sobie sprawy, ?e cz??? dzieci rodzi si? ze schorzeniem znanym jako niejednoznaczno?? to?samo?ci p?ciowej. „Nie ma nic gorszego ni? ba? si? w?asnego cia?a” - powiedzia? mi to ch?opiec, któremu uda?o si? przej?? przez proces „normalizacji”. Dorasta? on z chirurgicznymi bliznami na ciele. Kastracja i strach przed niejednoznaczno?ci? to?samo?ci p?ciowej staje si? metafor? wszystkich amputacji, które s? wynikiem strachu przed byciem innym.

XXY Lucíi Puenzo to subtelne i przenikliwe studium m?odzie?czego l?ku - wywo?anego czym? wi?cej ni? tylko mglistym uczuciem, które bada psychiczne pi?tno problemu niejednoznacznej seksualno?ci. Jonathan Holland, Variety

W mocnym, formalnie oszcz?dnym, a jednocze?nie nonszalancko m?odzie?czym XXY, m?oda re?yserka Lucia Puenzo nie szokuje, nie analizuje na si??, ale przygl?da si? m?odo?ci. Pi?knej i okrutnej, uczuciowo i seksualnie niepewnej, szukaj?cej o sobie prawdy, która cz?sto wymyka si? kulturowym wzorcom. Pawe? T. Felis, Gazeta Wyborcza

Znakomity film XXY Lucii Puenzo to intryguj?cy film o k?opotach z to?samo?ci? seksualn?. Kino coraz odwa?niej pokazuje regiony, które do niedawna pozostawa?y tabu. ?ukasz Maciejewski, Dziennik

Rewelacyjny debiut z Argentyny o hermafrodycie, ?uku i ?ó?wiach... Jan Topolski, Polityka


TRAILER (oryginalny):

Bookmark and Share

archiwum