kpb

Przypominanie. Przegląd filmów Auréliena Fromenta

niedziela, 21 sierpnia 2016
godz. 15.00 - 17.00
Dzięki uprzejmości Marcelle Alix, Paryż.
Courtesy to Marcelle Alix, Paris.


(click here for English version)

Paolo Soleri, Friedrich Fröbel, Henry Fourdrinier, Guilio Camillo, Somnath Mukherje czy Ferdinand Cheval - wokół tak różnych kulturowo i historycznie biografii krążą opowieści snute przez Auréliena Fromenta.

W ramach finisażu wystawy „Aurélien Froment / Krzysztof Pijarski. Moiré” (Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki, pl. Szczepański 3a) zapraszamy na seans poświęcony w całości niepokazywanym wcześniej w Polsce filmom Auréliena Fromenta. Ten francuski artysta wizualny zabiera nas w podróż po zgromadzonych przez siebie archiwach, których treści i obrazy ulegają deformacji, nakładaniu, nawarstwianiu i niespodziewanej ewolucji. Artysta, tworząc wizualne eseje, rozmawia z figurami przeszłości, poddając dyskusji kluczowe dla nich pojęcia i definicje z obszaru edukacji, przekładu, projektów utopijnych oraz sąsiedztwa kultur i przemieszczeń.

Wstęp, przybliżający metody pracy artysty oraz analizujący wybrane filmy, wygłosi Michał Gulik.

Wstęp bezpłatny
(obowiązują wejściówki dostępne od 20 sierpnia 2016 r. w kasie Kina Pod Baranami).

Projekcje filmów odbędą się w języku angielskim.

Wstęp na wszystkie wystawy w Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przez cały 3 dni finisażu bezpłatny!

Informacja o wszystkich wydarzeniach finisażu: bit.ly/FinisazBunkierDzięki uprzejmości Marcelle Alix, Paryż.
Courtesy to Marcelle Alix, Paris.O uczestnikach:

Aurélien Froment
(1976) – artysta wizualny, autor instalacji multimedialnych. W swoich pracach bada zależności i napięcia pomiędzy postrzeganiem, montażem, doświadczaniem obrazu oraz przestrzeni wraz z ich historycznym kontekstem, tworząc wieloczłonowe realizacje, konfrontujące elementy pochodzące ze słownika fizyczności i materialności z jednej strony oraz czasu, historii i pamięci z drugiej. Nominowany do nagrody w konkursie Prix Ricard w Paryżu oraz Future Generation Art Prize, organizowanym przez Pinchuk Art Centre w Kijowie. Autor wystaw indywidualnych w takich miejscach, jak: Gasworks (Londyn), CCA Wattis (San Francisco), Heidelberger Kunstverein (Heidelberg), Spike Island (Bristol), carlier/gebauer (Berlin) czy Palais de Tokyo (Paryż). Brał udział w licznych wystawach zbiorowych, w tym: „Undiscovered Words” (High Line Art, Nowy Jork, 2015), „Affecting the Audience” (University of Michigan Museum of Art, 2014), 19. Biennale w Sydney (2014), „Il Palazzo Enciclopedico” (55. Biennale w Wenecji, 2013), „Tactics for the Here and Now” (5. Biennale w Bukareszcie, 2012), „Time Again” (Sculpture Center, Nowy Jork, 2011), „10 000 Lives” (Gwangju Biennale, 2010). Mieszka i pracuje w Dublinie i Paryżu.

Michał Gulik (1986) – kulturoznawca, doktorant w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ, redaktor w czasopiśmie naukowym „Przegląd Kulturoznawczy”. Interesuje się krytyczną teorią kultury popularnej i posthumanizmem, przygotowuje też doktorat o nowym materializmie. Stały współpracownik „Dwutygodnika”, publikował także m.in. w „Mocak Forum”, „Ekranach” i „Szumie”. Współredaktor książek „Remiks. Teorie i praktyki” (2011) oraz „Więcej niż obraz” (2016). Mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie od lat współpracuje z festiwalem Unsound.


Wydarzenie związane z wystawą „Aurélien Froment / Krzysztof Pijarski. Moiré”
Kuratorki: Lidia Krawczyk, Karolina Vyšata, Magdalena Ziółkowska

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Praktyki różnorodności. Edukacja kulturalna w Bunkrze”.RECOLLECTING. SCREENING OF FILMS BY AURÉLIEN FROMENT
Sunday, August 21, 2016
3.00 p.m. - 5.00 p.m.
 Dzięki uprzejmości Marcelle Alix, Paryż.
Courtesy to Marcelle Alix, Paris.


Paolo Soleri, Friedrich Fröbel, Henry Fourdrinier, Guilio Camillo, Somnath Mukherje, and Ferdinand Cheval – biographies of this culturally and historically diverse group of people are among the topics addressed by Aurélien Froment.

Within the frameworks of events closing the exhibition of “Aurélien Froment / Krzysztof Pijarski. Moiré” (Bunkier Sztuki Gallery of Contemporary Art, pl. Szczepański 3a) Pod Baranami Cinema will host a screening of films by Aurélien Froment, presented in Poland for the first time. The French visual artist will take us on a journey around archives he collected, whose contents and images are deformed, overlapped, stratified, and unexpectedly evolving. In his visual essays, the artist converses with past figures, discussing their leading notions and definitions from the field of education, translation, utopian projects, as well as neighbouring cultures and displacements.

Introductory speech on the artist’s method of work with analysis of selected films by Michał Gulik.

Admission free
(for free entry collect a pass available from 20 August 2016 at Pod Baranami Cinema ticket office).

Film screening in English


Free entry to all exhibitions at Bunkier Sztuki throughout the day.Dzięki uprzejmości Marcelle Alix, Paryż.
Courtesy to Marcelle Alix, Paris.Participants:

Aurélien Froment (1976) – visual artist, author of multimedia installations. In his works, he investigates the relations and tensions between perception, montage, and experience of images and space together with their historical context, making multi-layered works that confront elements taken from the language of physicality and materiality with time, history, and memory. Nominated for Prix Ricard in Paris and Future Generation Art Prize organised by Pinchuk Art Centre in Kiev. Author of individual shows presented in Gasworks in London, CCA Wattis in San Francisco, Heidelberger Kunstverein in Heidelberg, Spike Island in Bristol, carlier/gebauer in Berlin, and Palais de Tokyo in Paris. He took part in numerous group shows, including: “Undiscovered Words” (High Line Art, New York, 2015), “Affecting the Audience” (University of Michigan Museum of Art, 2014), 19th Sydney Biennial (2014), “Il Palazzo Enciclopedico” (55th Venice Biennial, 2013), “Tactics for the Here and Now” (5th Bucharest Biennial, 2012), “Time Again” (Sculpture Center, New York, 2011), “10 000 Lives” (Gwangju Biennial, 2010). He lives and works in Dublin and Paris.

Michał Gulik (1986) – cultural scholar, doctoral candidate at the Institute of Audio-visual Arts at the Jagiellonian University, editor at “Przegląd Kulturoznawczy.” He is interested in critical theory of popular culture and posthumanism, and works on a dissertation about new materialism. Permanent collaborator at “Dwutygodnik.” He published his texts at “Mocak Forum,” “Ekrany” and “Szum.” Co-editor of “Remiks. Teorie i praktyki” (2011) and “Więcej niż obraz” (2016). He lives and works in Krakow, where for several years he has collaborated with Unsound festival.


Event related with the exhibition “Aurélien Froment / Krzysztof Pijarski. Moiré”
Curators: Lidia Krawczyk, Karolina Vyšata, Magdalena Ziółkowska


Subsidised by the Ministry of Culture and National Heritage as part of “Practices of Diversity. Cultural Education in Bunkier Sztuki.”
Bookmark and Share

archiwum