kpb

AudioMovie


 


Kino Pod Baranami bierze udzia w projekcie „AudioMovie”!

Projekt ten ma na celu stworzenie innowacyjnego w skali wiatowej rozwizania polegajcego na opracowaniu aplikacji na urzdzenia przenone umoliwiajcej udostpnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji (AD) oraz audionapisów (AS) osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem suchu i wzroku lub cierpicym na dysleksj. W chwili obecnej wszystkie te osoby ze wzgldu na wrodzon lub nabyt niepenosprawno maj ograniczony dostp do kultury, przez co s wykluczane z ycia spoecznego. Poza aplikacj zostanie take opracowany portal do udostpniania audiodeskrypcji i audionapisów oraz rozwizania prawne dotyczce zasad ich udostpniania w kontekcie prawa autorskiego. W ten sposób powstanie technologicznie i legislacyjne kompletne rozwizanie, które bdzie mogo zosta wdroone tak w kraju jak i zagranic jako nowy produkt/usuga majca na celu eliminacj wykluczenia spoecznego.


Projekt realizuje konsorcjum naukowe, w którego skad wchodz: Fundacja Siódmy Zmys, Instytut Technik Innowacyjnych, Uniwersytet Jagielloski, Fundacja Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, Centrum Transferu Technologii EMAG Sp. z o.o oraz Kino Pod Baranami.

Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju w ramach programu Innowacje Spoeczne.


Wicej informacji na www.audiomovie.pl .


                  


              


            


                         

Bookmark and Share

archiwum