kpb

Regulamin konkursu na recenzję JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA

Regulamin konkursu na recenzję filmu JESZCZE DZIEŃ ŻYCIA
Kino Pod Baranami, listopad 2018

 

§1 Cel, idea i przedmiot konkursu

1. Celem konkursu zwanego dalej „Konkursem” jest promocja filmu Jeszcze dzień życia, książki Ryszarda Kapuścińskiego pod tym samym tytułem oraz Kina Pod Baranami.
 
2. Do udziału w Konkursie można zgłaszać recenzje filmu Jeszcze dzień życia wykonane w formie tekstu pisanego lub wideorecenzji.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Kino Pod Baranami. 

2.Udział w Konkursie jest bezpłatny, a Organizator nie ponosi ani nie zwraca uczestnikom kosztów udziału w Konkursie

3. Treść Regulaminu Konkursu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie http://www.kinopodbaranami.pl

4. Do Konkursu mogą przystąpić pojedyncze osoby fizyczne, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu i akceptują jego postanowienia.

5. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Konkursu.

6. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie, publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) przez Kino Pod Baranami na potrzeby Konkursu oraz publikacji jego wyników.

 § 3 Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna pełnoletnia lub która ukończyła 13 lat . Osoby w wieku poniżej 18 lat biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu, osoby biorące udział w przygotowaniu Konkursu, oraz osoby im bliskie.

§ 4 Miejsce i termin nadsyłania filmów

1. Uczestnicy mają możliwość zgłaszania recenzji i wideorecenzji na Konkurs do dnia 15 listopada 2018 r.
2. Każdy Uczestnik może przesłać do Konkursu jedną recenzję lub wideorecenzję.

3. Prace konkursowe można przesyłać w następujących formach:

- tekst wysłany mailem na adres: kino@kinoopdbaranami.pl

- tekst wysłany na fanpage KPB (adres: facebook.com/kinopodbaranami) 

- wideorecenzja w formie filmu na facebooku, którą należy otagować @kinopodbaranami

- recenzja opatrzona zdjęciem (post) na instagramie, który należy otagować @kinopodbaranami

- wideorecenzja w formie instastory/filmu na instagramie, które należy otagować @kinopodbaranami

- recenzja na twitterze oznaczona @kinopodbaranami

§ 4 Zasady i warunki udziału w konkursie

1. Zgłaszając pracę do Konkursu Uczestnik oświadcza, że praca jest jego pracą autorską i nie była wcześniej publikowana.

2. Przesłana wideorecenzja może być przygotowana w dowolnej technice tworzenia i w dowolnym formacie.

3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, np. wulgaryzmów, treści obraźliwych, ani naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

§ 5 Komisja konkursowa

1. W celu wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz dla zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem konkursu, Organizator powoła do 7 listopada 2018 roku Komisję Konkursową,

2. Zadaniem komisji jest ocena filmów zgłoszonych do Konkursu, wyłonienie laureatów Konkursu, a także czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

3. Przedmiotem oceny komisji konkursowej będzie zawartość merytoryczna i artystyczna prac.

4. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie. 

§ 6 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są książki Ryszarda Kapuścińskiego Jeszcze dzień życia..
2. Komisja Konkursowa przyzna Nagrody do dnia 16 listopada 2018.
3. Ogłoszenie laureatów Konkursu, nastąpi w ciągu trzech dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Nazwiska zostaną opublikowane na stronie internetowej Kina Pod Baranami oraz na Facebooku.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie, bez podania przyczyn.
2. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu bez podawania przyczyny oraz prawo do nieprzyznania nagrody głównej.

Bookmark and Share